மருத்துவர் பாலமுருகன் அவர்கள் எழுதிய இரண்டாம் அலை நூலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவிஞர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு கவிஞர் இரா.இரவி வழங்கிய வேளை.இன்று

மருத்துவர் பாலமுருகன் அவர்கள் எழுதிய இரண்டாம் அலை நூலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவிஞர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு கவிஞர் இரா.இரவி வழங்கிய வேளை.இன்று

கருத்துகள்