கவிஞர் இரா.இரவி"தமிழிலிருந்து இந்தி ஹைக்கூ"நூலை கவிஞர் நீலாநிலா செண்பகராஜனுக்கு மதிப்புரைக்காக வழங்கினார்.

கவிஞர் இரா.இரவி"தமிழிலிருந்து இந்தி ஹைக்கூ"நூலை கவிஞர் நீலாநிலா செண்பகராஜனுக்கு மதிப்புரைக்காக வழங்கினார்.

கருத்துகள்