தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் கவிஞர் ச.தமிழரசன் அவர்களுக்கு நான் அணிந்துரை வழங்கிய" எனது ஹைக்கூ ".நூல் ஆசிரியர் ச.தமிழரசன்

தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் கவிஞர் ச.தமிழரசன் அவர்களுக்கு நான் அணிந்துரை வழங்கிய" எனது ஹைக்கூ ".நூல் ஆசிரியர் ச.தமிழரசன்

கருத்துகள்