"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- ஈகை, குறள் எண்- 227

கருத்துகள்