முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு

அன்று உறவு உரிமையாய் இருந்தது. இன்று கடமையாய்த் தேய்ந்தது. ஏழைகளின் இல்லம் சிறிதாக இருந்தாலும் இதயம் பெரிதாக இருக்கிறது. முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு

கருத்துகள்