"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- வெஃகாமை, குறள் எண்- 177

கருத்துகள்