நன்றி .அருவி .ஹைக்கூ வாசல் தொகுப்பு நூல் .இந்த நூலில் 123 கவிஞர்களின் 786 ஹைக்கூ கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன எனது 3 ஹைக்கூ களும் இடம்பெற்றுள்ளன 

நன்றி .அருவி .ஹைக்கூ வாசல் தொகுப்பு நூல் .இந்த நூலில் 123 கவிஞர்களின் 786 ஹைக்கூ கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன எனது 3 ஹைக்கூ களும் இடம்பெற்றுள்ளன 

கருத்துகள்