அழகையும் அவலட்சணத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பேசுகிறார் இறையன்பு தன் குறும்பேச்ச...

கருத்துகள்