படம் பார்த்தேன்.நன்றாக உள்ளது.விவசாய விழிப்புணர்வு விதைதத்துள்ளனர்.பாராட்டுகிறேன்.கவிஞர் இரா.இரவி

படம் பார்த்தேன்.நன்றாக உள்ளது.விவசாய விழிப்புணர்வு விதைதத்துள்ளனர்.பாராட்டுகிறேன்.கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்