8.,4.2021. இன்று எழுத்தாளர், நடிகர் வேலா இராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு உதிராப்பூக்கள் நூல் வழங்கி வழியனுப்பிய வேளை.

8.,4.2021. இன்று எழுத்தாளர், நடிகர் வேலா இராமமூர்த்தி அவர்களுக்கு உதிராப்பூக்கள் நூல் வழங்கி வழியனுப்பிய வேளை.

கருத்துகள்