திருமங்கலத்தில் வளர்சிந்தனை அறிஞர் பெயரில் இயங்கும் இறையன்பு நூலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சியக விழா அழைப்பிதழ்!* நூல்கள் வழங்கிய நன்கொடையாளர்களுக்கு பாராட்டு விழா

திருமங்கலத்தில் வளர்சிந்தனை அறிஞர் பெயரில் இயங்கும் இறையன்பு நூலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சியக விழா அழைப்பிதழ்!* நூல்கள் வழங்கிய நன்கொடையாளர்களுக்கு பாராட்டு விழா.

கருத்துகள்