இனியநண்பர்கள் நல்லாசிரியர் பிளிக்ஸ் அவர்களுக்கும் ,தியாகதீபம் பாலு அவர்களுக்கும் சுற்றுலா கையேடு வழங்கிய வேளை.

இனியநண்பர்கள் நல்லாசிரியர் பிளிக்ஸ் அவர்களுக்கும் ,தியாகதீபம் பாலு அவர்களுக்கும் சுற்றுலா கையேடு வழங்கிய வேளை.

கருத்துகள்