16.2.2021.இன்று மதுரைக்கு வந்த இனிய நண்பர், எழுத்தாளர் ,மதுரை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு சுற்றுலா கையேடுகளும் ஏர்வாடியார் கருவூலம் நூலும் வழங்கி வரவேற்றேன் .

16.2.2021. இன்று மதுரைக்கு வந்த இனிய நண்பர் எழுத்தாளர் மதுரை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கு சுற்றுலா கையேடுகளும் ஏர்வாடியார் கருவூலம் நூலும் வழங்கி வரவேற்றேன் .

கருத்துகள்