09/02/2021 செவ்வாய் கிழமை மாலை 6 மணிக்கு மதுரை திருவள்ளுவர் கழகத்தின் இணையவழிக் கருத்தரங்கு நிகழ்வில்சிறப்புரை ..நன்றி இனியநண்பர் திரு .சந்தானம்

09/02/2021 செவ்வாய் கிழமை மாலை 6 மணிக்கு மதுரை திருவள்ளுவர் கழகத்தின் இணையவழிக் கருத்தரங்கு நிகழ்வில்சிறப்புரை ..நன்றி இனியநண்பர் திரு .சந்தானம்

கருத்துகள்