ஒருவருக்குள் இருக்கும் ஆற்றல்கள் குறித்துப் பேசுகிறார் இறையன்பு - ‘உள்ளு...

கருத்துகள்