இனிய நண்பர்வழக்கறிஞர் இராஜராஜன் அவர்களின் புதுமனை புகுவிழாவில் ஏர்வாடியார் கருவூலம் நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை !

இனிய நண்பர்வழக்கறிஞர்  இராஜராஜன் அவர்களின் புதுமனை புகுவிழாவில் ஏர்வாடியார் கருவூலம்  நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை !

கருத்துகள்