ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

முட்கள் இன்றி
காட்டியது நேரம்
நவீன கடிகாரம் !

ஆடம்பரச் செலவால்
வந்தது பற்றாக்குறை
அவசிய செலவிற்கு !

பகைவர்
இல்லாத வாழ்வு
பேரின்பம் !

விழுங்கியது
நேரத்தையும் நேர்த்தியையும்
திறன்பேசி !

சுறுப்பானவர்களையும்
சோம்பேறியாகியது
அலைபேசி !

வாய்ப்புகள் இருந்தும்
தவறு செய்யாதவன்
பண்பாளன் !

விரும்புவதில்லை
அறிவுரை
இளைய தலைமுறை !

வேண்டாம் ஆணவம்
உண்டு உலகில்
வல்லவனுக்கு வல்லவன் !

மனிதனில் கண்டுபிடிப்பில்
மிக மோசமானது
மதம் !

இரண்டுமே தவறு
அதிகார குணம்
அடிமை மனம் !

ஆணவம்
வழிவகுக்கும்
அழிவிற்கு !

மிகவும் மதிப்பானது
விலை இல்லாதது
அன்பு !

என்னை வழிபடுவதை விட
என் வழிநடப்பது நலம்
புத்தரின் ஆசை !

பெரிய சிலையில்
எளிமையில் இருக்கிறார்
புத்தர் !

ஆரவாரத்தில் அல்ல
அமைதியில் இருக்கிறார்
புத்தர் !

புரிந்து கொள்ளுங்கள்
எறும்பைக் கூட மிதிக்க கூடாது
என்பது புத்தம் !

Attachments area

கருத்துகள்