கப்பல் விடுகின்றனர் குதூகலமாக கொரானா பயமில்லை ஜப்பான் கப்பல் அல்ல. கவிஞர் இரா.இரவி
வருங்கால
கப்பல் பொறியாளர்களின்
முன்பயிற்சி.

கப்பல் விடுகின்றனர் குதூகலமாக
கொரானா பயமில்லை
ஜப்பான் கப்பல் அல்ல.

கருத்துகள்