கோடையில் குளிர்நீர் குளியல் போடும் வண்ணக்குருவி. கவிஞர் இரா.இரவி.
கோடையில் குளிர்நீர்
குளியல் போடும்
வண்ணக்குருவி.
கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்