தஞ்சை பெரியார் பல்கலைக் கழகத்தின் முன்னை துணைவேந்தர் நல்.இராமச்சந்திரன் அவர்களை டில்லிக்கு வழியனுப்பிய வேளை.

தஞ்சை பெரியார் பல்கலைக் கழகத்தின் முன்னை துணைவேந்தர் நல்.இராமச்சந்திரன் அவர்களை டில்லிக்கு வழியனுப்பிய வேளை.கருத்துகள்