தூங்காத மதுரை தூங்கியது முடங்காத மதுரை முடங்கியது அடங்காத மதுரை அடங்கியது ! கருத்தும் ,படங்களும் கவிஞர் இரா .இரவி !

தூங்காத மதுரை தூங்கியது
முடங்காத மதுரை முடங்கியது 
அடங்காத மதுரை அடங்கியது !

கருத்தும் ,படங்களும் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்