5.3.2020.இன்று இரவு ஆயுர்வேத மருத்துவமனை திறப்பு விழாவில் மருத்துவர் சஞ்சீவியிடம் நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை. உடன் மருத்துவரின் பெற்றோர்

5.3.2020.இன்று இரவு ஆயுர்வேத மருத்துவமனை திறப்பு விழாவில் மருத்துவர் சஞ்சீவியிடம் நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை. உடன் மருத்துவரின் பெற்றோர் 

கருத்துகள்