போட்டியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூறு பேருக்கும் பரிசுகள் உண்டு அதில் முதல் முப்பது இடத்தைப் பிடிப்பவர்களுக்கு வெற்றிக்கோப்பை வழங்கப்படும் அனைவருக்கும் விருதுச்சான்றிதழ் நண்பகல் உணவும் வழங்கப்படும் அன்புடன் தென்னவன்

போட்டியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூறு பேருக்கும் பரிசுகள் உண்டு அதில் முதல் முப்பது இடத்தைப் பிடிப்பவர்களுக்கு வெற்றிக்கோப்பை வழங்கப்படும் அனைவருக்கும் விருதுச்சான்றிதழ் நண்பகல் உணவும் வழங்கப்படும் அன்புடன் தென்னவன்கருத்துகள்