சிந்து சமவெளி அருகே வாழும் சைனி அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி டில்லிக்கு வழியனுப்பிய வேளை.உடன் இளைய் நேதாசி வே.சுவாமி நாதன்

சிந்து சமவெளி அருகே வாழும் சைனி அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி டில்லிக்கு வழியனுப்பிய வேளை.உடன் இளைய் நேதாசி வே.சுவாமி நாதன்.
கருத்துகள்