28.2.2020.இன்று நீதியரசர் லெட்சுமணன் அவர்களிடம் நான் எழுதி, வானதி பதிப்பகம் வெளியிட்ட ஏர்வாடியார் கருவூலம் நூல் வழங்கிய வேளை.

28.2.2020.இன்று நீதியரசர் லெட்சுமணன் அவர்களிடம் நான் எழுதி, வானதி பதிப்பகம் வெளியிட்ட ஏர்வாடியார் கருவூலம் நூல் வழங்கிய வேளை.
கருத்துகள்