சென்னையில் மாவீரர் நேதாசி பற்றி சிறப்புரையாற்ற விமானத்தில் செல்லும் இனியநண்பர் இளைய நேதாசி வே.சுவாமி நாதன் அவர்களை வழியனுப்பிய வேளை.

சென்னையில் மாவீரர் நேதாசி பற்றி சிறப்புரையாற்ற விமானத்தில் செல்லும் இனியநண்பர் இளைய நேதாசி வே.சுவாமி நாதன் அவர்களை வழியனுப்பிய வேளை.


கருத்துகள்