23.1.2020 அன்று இரவு பார்சூன் பாண்டியன் விடுதி தாமரை அரங்கில் நடந்த சுழற்ச்சங்க விழாவில் சிறப்புரை

23.1.2020அன்று  இரவு பார்சூன் பாண்டியன் விடுதி தாமரை அரங்கில் நடந்த சுழற்ச்சங்க விழாவில் சிறப்புரை.

சுழற்ச்சங்கத்தின் செயலர் இனியநண்பர் சிவசங்கர் புதுமனை புகு விழா அழைப்பிதழ் வழங்கிய வேளை.


கருத்துகள்