பல்லாண்டு கால நண்பர் எழுத்தாளர் திசை முத்து அவர்களின் அன்பு மகன் திருமண வரவேற்பில் "இலக்கிய இணையர் படைப்புலகம் " நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.

பல்லாண்டு கால நண்பர் எழுத்தாளர் திசை முத்து அவர்களின் அன்பு மகன் திருமண வரவேற்பில் "இலக்கிய இணையர் படைப்புலகம் " நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.


கருத்துகள்