இனியநண்பர் ரித்தீசு பாபு அன்புமகள் திருமணத்தில்" இறையன்பு கருவூலம் " நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.

 இனியநண்பர் ரித்தீசு பாபு அன்புமகள் திருமணத்தில்" இறையன்பு கருவூலம் " நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.
கருத்துகள்