கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் நேர்மையின் சிகரம் கக்கன் ஜி நினைவு நாள் முதல் மரியாதை

கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் நேர்மையின் சிகரம் கக்கன் ஜி நினைவு நாள் முதல் மரியாதை.
கருத்துகள்