வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவாக இருக்க லேன்டும் என்பது குறித்து பேசுகிறார் ...

கருத்துகள்