கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் நேர்மையின் சிகரம் கக்கன் ஜி நினைவு நாள் முதல் மரியாதை. இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணம்

கரிமேடு காமராசர் ஜான் மோசஸ் தலைமையில் நேர்மையின் சிகரம் கக்கன் ஜி நினைவு நாள் முதல் மரியாதை. இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணம்

கருத்துகள்