மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வாயிலில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலை .கண்காட்சி காண வந்த மாணவ மாணவியர் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வாயிலில் உள்ள திருவள்ளுவர் சிலை .கண்காட்சி காண வந்த மாணவ மாணவியர் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்