மதுரை புத்தகத் திருவிழா படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி ! நாள் 5.9.2019

மதுரை புத்தகத் திருவிழா
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
நாள் 5.9.2019

மணிவாசகர் பதிப்பக அரங்கில்

எழுத்தாளர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடன்


 எழுத்தாளர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் அவர்களுடன் உடன் இனிய நண்பர் இராமமூர்த்திமதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் இனியநண்பர்கள்   கவிஞர் ஆசிரியர் துளிர்மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் இனியநண்பர்கள்   கவிஞர் ஆசிரியர் துளிர் ,முனைவர்  உதவிப்  பேராசிரியர்  முத்தையா இருவருடன் 

கருத்துகள்