விடுதலை திருநாளில் குருதிக்கொடை விழா.கவியரங்கம் !

விடுதலை திருநாளில் குருதிக்கொடை விழா.கவியரங்கம் !
கருத்துகள்