தோன்றியதென் சிந்தைக்கே - 17.உருவத்தில் தெரியாது உள்ளம் 31.8.19கருத்துகள்