படத்திற்கு எழுதிய கவிதை !

படத்திற்கு எழுதிய கவிதை !

கருத்துகள்