திருக்குறள் செம்மல் மணிமொழியனார் 74 ஆம் பிறந்த நாள் விழா !

திருக்குறள் செம்மல் மணிமொழியனார் 74 ஆம் பிறந்த நாள் விழா !

கருத்துகள்