சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த தமிழ்ப்பணி இதழ் ஆசிரியர் கவிமுரசு வா .மு .சே .திருவள்ளுவரை வரவேற்றபோது ,மதிப்புரைக்காக அவருடைய கவிதைத் தேன் நூல் வழங்கினார் .

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த தமிழ்ப்பணி இதழ் ஆசிரியர் கவிமுரசு வா .மு .சே .திருவள்ளுவரை வரவேற்றபோது ,மதிப்புரைக்காக அவருடைய கவிதைத் தேன் நூல் வழங்கினார் .


கருத்துகள்