புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நூறு நூல்கள் அன்பளிப்பு வழங்கியபோது தலைமை ஆசிரியர் வழங்கிய மடல்

புனித  மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு நூறு நூல்கள் அன்பளிப்பு வழங்கியபோது தலைமை ஆசிரியர்  வழங்கிய மடல்

கருத்துகள்