மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகத்தில் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களுக்கு "திறனாய்வுத் தென்றல் "விருது கவியாக்கம் கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகத்தில் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களுக்கு "திறனாய்வுத் தென்றல் "விருது
கவியாக்கம் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்