முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்த் தேனீ இரா மோகன் அய்யா அவர்களுக்கு வெற்றிக்குத் துணை நிற்கும் அவர் துணைவி முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்ச்சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்த் தேனீ இரா மோகன் அய்யா அவர்களுக்கு வெற்றிக்குத் துணை நிற்கும் அவர் துணைவி 
முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்ச்சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.

கருத்துகள்