13-12-2018 தமிழ்க் கூடல் மூன்றாம் நிகழ்வு. தலைமை_உலகத்தமிழ்ச்சங்க இயக்குநர்(பொறுப்பு). உரைவீச்சு:பேராசிரியர் மா.பா.குருசாமி பேராசிரியர் இரா.மோகன்.

13-12-2018 தமிழ்க் கூடல் மூன்றாம் நிகழ்வு. தலைமை_உலகத்தமிழ்ச்சங்க இயக்குநர்(பொறுப்பு). உரைவீச்சு:பேராசிரியர் மா.பா.குருசாமி பேராசிரியர் இரா.மோகன். 

படங்கள் பேராசிரியர் கசுதூரி இராமசாமி கை வண்ணம் 


கருத்துகள்