சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் விடுதலைக்கு வித்திட்ட மாமன்னா் மருதுபாண்டியா் நினைவு தினம்.

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில்   விடுதலைக்கு  வித்திட்ட மாமன்னா் மருதுபாண்டியா் நினைவு தினம்.

கருத்துகள்