சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 29-7-2018 அன்று நடைபெற்ற பாரதியார் விழாவில் தமிழகத் தமிழ் வளர்ச்சி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராசன் அவர்கள் கவிஞர் இரா.இரவிக்கு பாரதி விருது வழங்கிச் சிறப்பித்தார்.

சென்னை உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 29-7-2018  அன்று நடைபெற்ற பாரதியார் விழாவில் தமிழகத் தமிழ் வளர்ச்சி அமைச்சர் திரு.பாண்டியராசன் அவர்கள் கவிஞர் இரா.இரவிக்கு பாரதி விருது வழங்கிச் சிறப்பித்தார்.
கருத்துகள்