சப்பாணியும் பரட்டையும் அரசியல் காணும் காலத்தில் மயில் பார்க்காமல் மறைந்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி

சப்பாணியும் பரட்டையும்
அரசியல் காணும் காலத்தில் 
மயில் பார்க்காமல் மறைந்தது !
கவிஞர் இரா .இரவி 

கருத்துகள்