இனிய நண்பர் வித்தகக்கவிஞர் பா.விஜய் அவர்களை வரவேற்றபோது

இனிய நண்பர் வித்தகக்கவிஞர் பா.விஜய் அவர்களை வரவேற்றபோது

கருத்துகள்