திருமண நாளை முன்னிட்டு கலசலிங்கம் கலை அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ச .சந்திரா அவர்களின் சார்பில் அவரது கணவர் பொன்னாடைப் போர்த்தி வாழ்த்தினார்திருமண நாளை முன்னிட்டு கலசலிங்கம் கலை அறிவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ச .சந்திரா அவர்களின் சார்பில் அவரது கணவர் பொன்னாடைப் போர்த்தி வாழ்த்தினார்.
கருத்துகள்