இந்தியாவின் வறுமை கண்டு. ஏழ்மை கண்டு ஆடம்பரம் வெறுத்து அரையாடை அணிந்த காந்தியடிகளை குடியரசு தினம் அன்று நினைவில் கொள்வோம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

இந்தியாவின் வறுமை கண்டு. ஏழ்மை கண்டு ஆடம்பரம் வெறுத்து அரையாடை அணிந்த காந்தியடிகளை குடியரசு தினம் அன்று  நினைவில் கொள்வோம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்