சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் முதன்மையாகிய மீனாட்சியம்மன் கோயில் படங்கள் புகைப்படக் கலைஞர் இனிய நண்பர் குணா அமுதன் கைவண்ணத்தில்

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் முதன்மையாகிய மீனாட்சியம்மன் கோயில் படங்கள் புகைப்படக் கலைஞர்  இனிய நண்பர் குணா அமுதன் கைவண்ணத்தில்

கருத்துகள்